۷۰۰ هزار میلیارد ریال زمین رایگان در کل کشور به مردم واگذار شده است

۷۰۰ هزار میلیارد ریال زمین رایگان در کل کشور به مردم واگذار شده است
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون زمین رایگان به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در قالب طرح نهضت ملی مسکن به ۷۰ هزار متقاضی اختصاص یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397188/%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87