۷۲ درصد استان اردبیل درگیر پدیده خشکسالی شدید است

۷۲ درصد استان اردبیل درگیر پدیده خشکسالی شدید است
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون لایه‌های مختلف خشکسالی شدید و بسیار شدید در استان رخ داده است و در حال حاضر ۷۲ درصد مناطق مختلف استان دچار خشکسالی شدید است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183886/%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85183886/%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA