۷ استان درگیر موج گرمایی خرداد شدند

۷ استان درگیر موج گرمایی خرداد شدند
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان می‌دهد که در دهه سوم خرداد، ۱۵ شهر در هفت استان درگیر موج گرمایی شدند که بین پنج تا هشت روز ادامه داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166961/%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85166961/%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF