۷ هزار واحد دیگر مسکن مهر پردیس تا آخر پاییز آماده تحویل به متقاضیان است

۷ هزار واحد دیگر مسکن مهر پردیس تا آخر پاییز آماده تحویل به متقاضیان است
پردیس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: هفت هزار واحد مسکن مهر در حال آماده سازی است که تا آخر پاییز قطعا تحویل خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85243058/%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85243058/%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86