۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه راه‌های آذربایجان‌غربی در نظر گرفته شده است

۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه راه‌های آذربایجان‌غربی در نظر گرفته شده است
ارومیه – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به توسعه زیرساختی این استان گفت: در همین راستا، ۹۰‌ هزار میلیارد ریال اعتبار ویژه برای توسعه راه‌های این استان در نظر گرفته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148261/%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85148261/%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C