ﺟﺪول ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ تهیه می‌شود

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند ب ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ب- وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﺪول ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﺤﻮری و ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻣﻪ وارده ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع کاﻣﯿﻮنﻫﺎ و کاﻣﯿﻮﻧﺖﻫﺎ ﺗﺎ پایان ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ کند و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای عالی ﻫﻤﺎهنگی ﺗﺮاﺑﺮی کشور ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.»

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ﺟﺪول ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﺤﻮری و ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻣﻪ وارده ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع کاﻣﯿﻮنﻫﺎ و کاﻣﯿﻮﻧﺖﻫﺎ ﺗﺎ پایان ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082820708/%EF%BA%9F%EF%BA%AA%D9%88%D9%84-%EF%BB%8B%EF%BB%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%EF%BA%9F%EF%BA%92%EF%BA%AE%D8%A7%D9%86-%EF%BA%A7%EF%BA%B4%EF%BA%8E%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%EF%BA%B7%EF%BA%AA%D9%87-%EF%BA%91%EF%BB%AA-%EF%BA%9F%EF%BA%8E%D8%AF%D9%87%EF%BB%AB%EF%BA%8E-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

ﺟﺪول ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ تهیه می‌شود
  اجرای سریع‌تر احکام سند توسعه بخش تعاون