احداث مسکن ویژه خبرنگاران کردستان با دستور استاندار تصویب شد

احداث مسکن ویژه خبرنگاران کردستان با دستور استاندار تصویب شد
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- احداث مسکن ملی ویژه خبرنگاران استان کردستان با دستور استاندار تصویب و جزو مصوبات شورای مسکن استان قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85243106/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF