استاندار کردستان بر تکمیل طرح راه‌آهن همدان- سنندج و فرودگاه سقز تاکید کرد

استاندار کردستان بر تکمیل طرح راه‌آهن همدان- سنندج و فرودگاه سقز تاکید کرد
سنندج – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار کردستان بر اتمام زودهنگام پروژه‌های فرودگاه سقز و راه‌آهن همدان- سنندج تاکید کرد و اتمام این طرح‌ها را نیازمند عزم جهادی دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201470/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85201470/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87