استقبال مسکو از تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی روسیه

استقبال مسکو از تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی روسیه
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر ساخت و ساز، مسکن و خدمات اجتماعی روسیه با اشاره به کیفیت بالای تولیدات شرکت های ایرانی در زمینه مصالح و محصولات ساختمانی گفت:‌ مطمئن هستم که شرکت‌های ایرانی می‌توانند بخش عمده‌ای از نیازهای روسیه در زمینه صنایع ساختمانی را تامین کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142131/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85142131/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C