اعتراض منظور به افزایش ۲۰ میلیون تنی اهداف ترانزیتی در برنامه هفتم/قابل تحقق نیست

اعتراض منظور به افزایش ۲۰ میلیون تنی اهداف ترانزیتی در برنامه هفتم/قابل تحقق نیست
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – با مخالفت رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه، اهداف تعیین شده برای ترانزیت که در کمیسیون تلفیق از ۳۰میلیون تن به ۵۰ میلیون تن افزایش یافته بود، جهت اصلاح و واقعی شدن اعداد و ارقام به کمیسیون تلفیق بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85258753/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85258753/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87