افزایش دما در اغلب استان‌ها تا روز چهارشنبه تداوم دارد

افزایش دما در اغلب استان‌ها تا روز چهارشنبه تداوم دارد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت: روند افزایش دما در اغلب استان‌ها ادامه خواهد داشت اما در شرق کرمان و استان خوزستان در روز چهارشنبه دما تا ۵۱ درجه افزایش می‌یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163976/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85163976/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF