برقراری پروازهای فوق‌العاده هما در ایام اربعین از ۷ شهریور

برقراری پروازهای فوق‌العاده هما در ایام اربعین از ۷ شهریور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از برقراری پروازهای فوق‌العاده این شرکت در ایام اربعین از هفتم شهریور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211118/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85211118/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1