تدابیر مجلس برای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند پ ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎتی مکلف شد تا از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪنی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎطقی که ﻣﻌﺎدن در آن ﺣﻮزه و راهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼتی ﺑﻪ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و نگهداری روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و اﺑﻨﯿﻪ فنی شبکه راهﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی روﺳﺘﺎیی و ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﯾﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﯾﺎ اﺳﺘﻬﻼک راﻫ‌ﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻣﻌﺎدن و ﻣﺘﺄﺛﺮ از کاﻣﯿﻮن‌های ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنی، یک و ﻧﯿﻢدرﺻﺪ (۱.۵%) ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ را وﺻﻮل کند.

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎتی مکلف اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪنی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎطقی که ﻣﻌﺎدن در آن ﺣﻮزه و راهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼتی ﺑﻪ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و نگهداری روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و اﺑﻨﯿﻪ فنی شبکه راهﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی روﺳﺘﺎیی و ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﯾﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﯾﺎ اﺳﺘﻬﻼک راﻫ‌ﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻣﻌﺎدن و ﻣﺘﺄﺛﺮ از کاﻣﯿﻮن‌های ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنی، یک و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ (۱.۵%) ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ را وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری کل کشور وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺻﺪدرﺻﺪ (۱۰۰%) ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬکور پرداﺧﺖ می‌ﺷﻮد.

تدابیر مجلس برای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور

ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎدن ﻣﻮاد رادﯾﻮاکتیو از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده مستثنی اﺳﺖ.»

  آخرین وضعیت راه‌آهن شلمچه - بصره

«پ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور ﻧﺎشی از اﺿﺎﻓﻪ گنجاﯾﺶ (ﺗﻨﺎژ) ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﺪنی، کلیه ﻣﻌﺎدن کشور مکلفند ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی ادارات کل راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای در ﺧﺮوجی واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎوگان ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و نمک ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ پیمایش ﺗﻮﺳﻂ اداره کل راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082820705/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%EF%BA%9F%EF%BB%A0%EF%BB%AE%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%EF%BA%97%EF%BA%A8%EF%BA%AE%EF%AF%BE%EF%BA%90-%EF%BA%9F%EF%BA%8E%D8%AF%D9%87%EF%BB%AB%EF%BA%8E%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1