ترافیک فوق سنگین شبانه در مازندران/ کندوان و هراز قفل شد

ترافیک فوق سنگین شبانه در مازندران/ کندوان و هراز قفل شد
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه مازندران گفت: خروج گردشگران و مسافران در زمان حاضر باعث ایجاد ترافیک فوق سنگین در جاده های اصلی استان در هراز، کندوان و سوادکوه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131686/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85131686/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%B4%D8%AF