خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است

خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن براساس ماده ۳۴۲ قانون مدنی غیر قانونی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142913/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85142913/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA