خزر مواج و بی‌قرار می‌شود/ گردشگران دریایی مراقب باشند

خزر مواج و بی‌قرار می‌شود/ گردشگران دریایی مراقب باشند
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – هواشناسی مازندران با اعلام وضعیت هشدار سطح زرد، هر گونه فعالیت دریایی در آب‌های ساحلی این استان را از اواخر وقت فردا دوشنبه تا عصر روز جمعه، ناامن اعلام کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131215/%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85131215/%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF