رقابت ۳۸۶ داوطلب کرمانشاهی در آزمون ورود به حرفه مهندسان

رقابت ۳۸۶ داوطلب کرمانشاهی در آزمون ورود به حرفه مهندسان
کرمانشاه-مجله خبری راه و ساختمان- آزمون ورود به حرفه مهندسان در صلاحیت طراحی رشته معماری، امروز جمعه هفدهم آذرماه ۱۴۰۲ همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85315793/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B3%DB%B8%DB%B6-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85315793/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B3%DB%B8%DB%B6-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86