سرپرستان اداره‌کل صمت استان‌های البرز و اردبیل منصوب شدند

سرپرستان اداره‌کل صمت استان‌های البرز و اردبیل منصوب شدند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر صنعت، معدن و تجارت در احکامی جداگانه، تغییراتی را در بخش مدیریتی اداره‌های‌کل استان‌های البرز و اردبیل ایجاد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178538/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85178538/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF