طرح ریلی خراسان جنوبی در قطعات مختلف به پیمانکاران واگذار شد

طرح ریلی خراسان جنوبی در قطعات مختلف به پیمانکاران واگذار شد
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار خراسان جنوبی گفت: طرح احداث راه‌آهن بیرجند – قاین – یونسی در قالب قطعات مختلف به پیمانکاران واگذار شده و راه‌آهن استان از ظرفیت‌های ریلی مهم کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138886/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85138886/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF