فرماندار: ۳ هزار خانه خالی در مسکن مهر دماوند شناسایی شد

فرماندار: ۳ هزار خانه خالی در مسکن مهر دماوند شناسایی شد
دماوند – مجله خبری راه و ساختمان – فرماندار دماوند گفت: بیش از  سه هزار خانه خالی در مسکن مهر مهک گیلاوند و مهرآباد رودهن شناسایی شده که فرآیند شناسایی، ترتیب و توالی ثبت این خانه‌های خالی باید به گونه‌ای باشد تا مرجع نهایی برای اعمال قانون ورود کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153842/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85153842/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF