فیلم | افتتاح بزرگراه شهید بیژن گُرد در بوشهر

فیلم | افتتاح بزرگراه شهید بیژن گُرد در بوشهر
بوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – بزرگراه شهید بیژن گُرد در ۲ قطعه به طول سه هزار و ۳۰۰ متر و هزینه کرد ۶۷ میلیارد تومان با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور بهره برداری شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133934/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85133934/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1