قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان از مرز ۲۰ هزار واحد فراتر رفت

قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان از مرز ۲۰ هزار واحد فراتر رفت
زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان- استاندار سیستان و بلوچستان از انعقاد قرارداد ۲۰ هزار و ۴۱۸ واحد مسکونی از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85253605/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85253605/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1