ماجرای ارسال پیامک اخطار و واریز ۲۴۰ میلیون تومان نهضت ملی مسکن چیست؟

ماجرای ارسال پیامک اخطار و واریز ۲۴۰ میلیون تومان نهضت ملی مسکن چیست؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به ارسال پیامک‌هایی اخطار برای متقاضیان نهضت ملی مسکن برای واریز مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ مهرماه، گفت: برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن در یکی از پروژه‌های اسلامشهر تهران آورده خود را واریز نکرده‌اند و این پیامک برای این افراد بود، زیرا باعث توقف در پروژه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239408/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

  ترافیک در محورهای ارتباطی منتهی به مازندران سنگین است