متوسط زمان تاخیر پروازها، به ۸۴ دقیقه رسید

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۳ درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۸ درصد کاهش داشته است. پروازهای داخلی نیز در این بازه زمانی نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۲ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۱ درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۲ درصد کاهش داشته است.  پروازهای بین‌المللی نیز در نشست و برخاست ۱۹ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۲۸ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲۷ درصد افزایش داشته است.

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، مجموعا ۱۳ هزار و ۸۹۰ پرواز انجام داده‌اند و ۳۶۹۶ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند؛ میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۳۰۹ هزار و ۱۵۹ دقیقه معادل ۵۱۵۲ ساعت و ۲۱۴ روز بوده که ۲۷ درصد پروازها را شامل می‌شود؛ این در حالی است که در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، ۲۴ درصد پروازها تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند؛ این موضوع نشان‌دهنده افزایش سه درصدی پروازهای تاخیردار است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در این بازه زمانی نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۳ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۱ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد افزایش داشته است. پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۴ درصد افزایش، اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییر و ارسال و پذیرش بار و پست ۶ درصد کاهش داشته است.

  منصوری: مونوریل قم بازگشت به عقب نخواهد داشت

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040502585/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B4-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

متوسط زمان تاخیر پروازها، به ۸۴ دقیقه رسید

متوسط زمان تاخیر پروازها، به ۸۴ دقیقه رسید

در اردیبهشت ۱۴۰۲ شرکت‌های کیش‌ایر و تابان با ۴۴ و ۳۹ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی ماهان، آساجت و فالی پرشیا به‌ترتیب با ۶، ۶ و ۱۰ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین درصد تأخیرات را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های ماهان، آساجت و فالی پرشیا بهترین عملکرد را داشته‌اند.

همچنین نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی کیش‌ایر، کارون و کاسپین به ترتیب با ۱۶ و ۱۵ و ۱۵ درصد افزایش بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی وارش و آتاایر به ترتیب با ۱۰ و ۹ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین تغییر درصد رشد پروازهای تأخیردار را دارند؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی وارش و آتا ایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته است.

کاهش ۶ درصدی پروازهای تاخیردار

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، تبریز، اصفهان، بندرعباس و خلیج فارس (عسلویه) انجام شده است. از این میزان حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، تبریز، اصفهان، بندرعباس، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده و حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام شده است.

طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۷ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند که در مقایسه با فروردین ماه ۱۴۰۲ حاکی از افزایش سه درصدی پروازهای تاخیردار است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پروازهای داخلی ۹۳ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را اختصاص داده‌اند که حدود ۹۴ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۷ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود.

  آخرین وضعیت ترافیک خودرویی در راه‌های ارتباطی مازندران

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در اردیبهشت ماه به ۸۴ دقیقه رسید و نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۲، پنج دقیقه کاهش یافت؛ همچنین تنها ایرلاین ایران‌ایرتوز متوسط تاخیرهایش بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود و به ۱۰۶ دقیقه رسید.

در بخش پروازهای باطل‌شده نیز شرکت‌های هواپیمایی تابان و زاگرس با ۸۹ و ۸۷ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی فالی پرشیا و ایران‌ایر با ۱۳ و ۱۹ درصد در کل پروازهای دارای مجوز، کمترین درصد پروازهای ابطالی را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی فالی پرشیا و ایران‌ایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

متوسط زمان تاخیر پروازها، به ۸۴ دقیقه رسید

مسیر مشهد به مهرآباد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با تعداد ۸۳۲ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی بوده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است. در میان پروازهای بین‌المللی هم مسیر نجف به مشهد با تعداد ۱۷۵ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بین‌المللی بوده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۳ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲ درصد افزایش داشته است.