مطالعات حریم گسل باید مبنای طرح تفصیلی شهرها قرار بگیرد

مطالعات حریم گسل باید مبنای طرح تفصیلی شهرها قرار بگیرد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: اکنون مطالعات حریم گسل در ۶ شهر مشهد، کرمان، تهران، کرج، ساری و تبریز انجام شده است و باید مبنای طرح تفصیلی شهرها قرار بگیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85393121/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

  ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی