نظارت بازرسان بر خدمات رسانی و عرضه بلیت‌های نوروزی در ۹ فرودگاه بزرگ

نظارت بازرسان بر خدمات رسانی و عرضه بلیت‌های نوروزی در ۹ فرودگاه بزرگ
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بازرسان دفتر مرکزی حراست این سازمان علاوه بر بازرسی‌های مستمر از ۹ فرودگاه بزرگ کشور و سایر فرودگاه‌ها، آماده دریافت گزارس‌های مردمی و برخورد با متخلفان هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85427726/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85427726/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87