هشدار دوباره هواشناسی تهران نسبت به تکرار ناپایداری‌های شدید جوی

هشدار دوباره هواشناسی تهران نسبت به تکرار ناپایداری‌های شدید جوی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- اداره کل هواشناسی تهران یک هفته پس از هشدار نارنجی،‌ دوباره با صدور هشداری از تکرار فعالیت سامانه بارشی همراه با ناپایداری شدید جوی در استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85260002/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF