چندین فروند هواپیمای مسافری جدید در آستانه تابستان وارد ناوگان شد

چندین فروند هواپیمای مسافری جدید در آستانه تابستان وارد ناوگان شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان هواپیمایی گفت: همزمان با شروع تابستان و افزایش تقاضای سفر، تعداد زیادی از هواپیماهای خریداری شده وارد ناوگان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144669/%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85144669/%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86