یک گام تا وسعت شهرهای جنوب کرمان و انتظار کاهش قیمت مسکن

یک گام تا وسعت شهرهای جنوب کرمان و انتظار کاهش قیمت مسکن
جیرفت- مجله خبری راه و ساختمان- محدودیت وسعت شهرها و کاهش زمین‌های دولتی همیشه یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرها بوده است که این موضوع در شهرهای جنوب کرمان هم نمود داشته اما اکنون دولت تلاش می کند حدود ۳۰۰ هکتار بر محدوده شهرهای این منطقه بیافزاید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132509/%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86