۲۷۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار آسفالت می‌شوند

۲۷۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار آسفالت می‌شوند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- ‌در سال جاری هدف‌گذاری برای اجرای رویه آسفالت ۲۷۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار در سطح کشور انجام شده و تا پایان سه ماهه اول امسال ۵۷۷ کیلومتر از آن تکمیل شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162535/%DB%B2%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85162535/%DB%B2%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF