زلزله خاموش در معماری تاریخی کرمان

زلزله خاموش در معماری تاریخی کرمان
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – ظرفیت معماری تاریخی استان کرمان آنقدر بالاست که برخی مصادیق آن شهرت جهانی دارند اما متاسفانه بسیاری از این بناها همچون خانه ارجمند کرمان به عنوان یکی از شاهکارهای معماری به آرامی در حال تخریب هستند و توجهی نیز به حفاظت از آنها نمی‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144317/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85144317/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86