عملیات حج ۱۴۰۲ با انجام هزار و ۵۱۸ پرواز به پایان رسید

عملیات حج ۱۴۰۲ با انجام هزار و ۵۱۸ پرواز به پایان رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: پروازهای حج ۱۴۰۲ با انجام ۱۵۱۸ پرواز امروز سوم مرداد ماه با فرود پرواز مدینه به تهران روی باند فرودگاه امام خمینی (ره) به پایان رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180831/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B1%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF